Cato Christiansen

Cato Christiansen

Cato Christiansen
Doktoringeniør

Seniorrådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg begynte i CCS-seksjonen i avdeling for klima industri og teknologi i Olje- og energidepartementet høsten 2017.  Jeg er utdannet doktoringeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Etter utdannelsen arbeidet jeg mer enn 15 år i ulike roller i olje- og gassindustrien med hovedfokus på nye digitale verktøy, energieffektivisering, energiomstilling, utslippsreduserende teknologier som flytende havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. I Olje- og energidepartementet får jeg en unik muligheten til å jobbe i skjærings­punktet mellom fag og politikk for flere av disse områdene.

Min arbeidshverdag

Min arbeidshverdag i Olje- og energidepartementet er ganske variert. Det kan være perioder med systematisk arbeid og planlagte arbeidsoppgaver, ofte avbrutt av hektiske perioder hvor en må kaste alt en har i hendene for å løse hastesaker. Med min bakgrunn fra relativt ingeniørtunge miljøer er det spennende og berikende å jobbe tett sammen med flinke kollegaer med en ganske annerledes bakgrunn enn meg.  

«Fremtidens energibransje vil ganske sikkert oppleve betydelige endringer og behovet for teknologiutvikling og teknologiforståelse er stort»

Bruk av faglig bakgrunn

Olje- og energidepartementet håndterer store viktige saker for landet vårt, og energisektoren er en teknologitung sektor. Min realfaglige kompetanse og bakgrunn i det private næringslivet opplever jeg som svært nyttig for å kunne sette meg inn i analyser og vurderinger fra fagdirektorater og i dialog med interesseorganisasjonene og aktørene i energibransjen. Fremtidens energibransje vil ganske sikkert oppleve betydelige endringer og behovet for teknologiutvikling og teknologiforståelse er stort. Selv om Olje- og energidepartementet kan trekke på nyttig kompetanse fra sterke fagetater, tror jeg det er viktig at departementet også sikrer seg betydelig realfags- og teknologikompetanse for å løse fremtidens utfordringer.